Jednotné prostředí C4ISTAR

Architektura C4ISTAR představuje základní multiplikátor sil vyspělých armád. Jejím hlavním posláním je zajistit odpovídající situační vědomí všech vojáků a umožnit co nejefektivnější velení a řízení na všech organizačních stupních. S její pomocí je možno vidět v noci, vést palebnou podporu a provádět průzkum, a to i bez nutnosti fyzické přítomnosti v dané oblasti. Architektura C4ISTAR přispívá zásadním způsobem k ochraně sil i k přesnému nasazení zbraní a munice. Šetří tedy lidské životy a snižuje logistickou náročnost jednotek.

Podstatou architektury C4ISTAR je efektivní využití elektromagnetického spektra pro velení (Command), řízení (Control), komunikaci (Communication), zpracování dat (Computer), vojskové zpravodajství (Intelligence), sledování (Surveillance), akvizici cílů (Target Acquisition) a průzkum (Reconnaissance).

Architektura C4ISTAR umožňuje digitální propojení senzorů s prostředky pro zpracování, přenos a analýzu dat. Výsledkem je systém použitelný napříč organizačními stupni vojsk. Na úrovni malých jednotek podporuje decentralizaci velení a řízení i autonomii působení na bojišti. Z pohledu současných operací je architektura C4ISTAR klíčovým prvkem pro asymetrické (nelineární) bojiště. Její jednotlivé části zabezpečují:

  • velení (Command) v jednotném prostředí digitalizované mapy;
  • řízení (Control) na základě kompatibilních navigačních, lokačně – pozičních a akvizičních dat;
  • komunikaci (Communication) prostřednictvím standardizovaných vlnových forem a protokolů;
  • zpracování dat (Computer) způsobem, který odpovídá organizačnímu stupni a potřebám jednotky;
  • vojskové zpravodajství (Intelligence) napříč organizačními stupni s jednotným datalinkem;
  • sledování (Surveillance) dle potřeb a dosahu jednotky, a to ve dne i v noci;
  • akvizici cíle (Target Acquisition) pro potřeby vojskového zpravodajství a palebné podpory;
  • průzkum (Reconnaissance) s možností přímého i nepřímého působení v zájmové oblasti.

Pro každou z těchto funkcionalit jsou na jednotlivých organizačních stupních k dispozici příslušné komponenty. Vertikální integrace těchto komponent umožňuje odpovídající využití interoperabilních technologií způsobem, který odpovídá požadavkům a logistickým možnostem jednotlivých jednotek. Horizontální integrace těchto komponent podporuje vytváření ucelených kompletů pro nasazení na jednotlivých organizačních stupních.